Nieuwsbericht: Wetgevingsoverleg modernisering monumentenzorg
(Categorie: Wro)
Geplaatst door Jelger Moraal
maandag 14 februari 2011 - 22:37:19

Op 31 januari heeft de vaste commissie voor OCW gedebatteerd over het voorstel tot wijziging van de Monumentenwet 1988. Het ging om de volgende vier wijzigingen:

- De mogelijkheid om op aanvraag een monument aan te wijzen wordt geschrapt.
- De vijftigjarengrens voor monumenten komt te vervallen.
- Er wordt een subsidiegrondslag gecreëerd voor een plankostenregeling en een wind- en waterdichtregeling. Dit is om de mogelijkheden tot herbestemming van monumenten te vergroten.
- De voorbereidingsprocedure voor een monumentenvergunning wordt vereenvoudigd en versneld voor relatief eenvoudige ingrepen.

De commissie heeft ook de Algemene Maatregel van Bestuur geagendeerd waarin het nieuwe vergunningvrije regime is opgenomen. Ook kwamen onderwerpen als woonboten, de Handreiking Erfgoed en Ruimte, woningcorporaties en de EU-regelgeving, de verdeling van de Brim-subsidies en religieus erfgoed aan bod. Staatssecretaris Zijlstra benadrukte tijdens het debat bovendien het belang van kwaliteit in de keten. Het verslag van het wetgevingsoverleg is beschikbaar.

De discussie in de Kamer ging voor een groot deel over het toestaan van vergunningvrije activiteiten aan rijksmonumenten en in beschermde gezichten. De Algemene Maatregel van Bestuur waarin dit wordt geregeld is voor advies naar de Raad van State gezonden. Omdat hierover ongerustheid was ontstaan in het erfgoedveld, heeft staatssecretaris Zijlstra de Kamer desgevraagd voorafgaand aan het debat een brief gestuurd om de voorstellen nader toe te lichten.

Algemene Maatregel van Bestuur
Overzicht van de wijzigingen:

1. Onderhoud en niet-monumentale onderdelen vergunningvrij
Het Besluit omgevingsrecht, een nadere uitwerking van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bepaalt dat voor wijzigingen aan beschermde rijksmonumenten niet langer in alle gevallen een vergunning nodig is. In de factsheet staat dit beschreven.

2. Beschermde stads- en dorpsgezichten
Het Besluit omgevingsrecht wordt ook aangepast voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Momenteel is daar niets vergunningvrij, ook niet voor niet-beschermde panden. Het voorstel is nu om kleine ingrepen, niet zichtbaar vanaf de openbare weg (dus aan de achterzijde), vergunningvrij te maken. Denk aan de bouw van een schuurtje of het maken van een dakkapel. Rijksmonumenten zijn hiervan uitgezonderd, daar geldt het regime onder 1.

3. Advies Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten adviseren – buiten de bebouwde kom – alleen nog over plannen waarover het rijk ook adviseert: sloop, herbestemming, reconstructie en ingrijpende wijzigingen.

4. Cultuurhistorie in het bestemmingsplan
Het Besluit ruimtelijke ordening wordt in die zin aangepast dat cultuurhistorie een vast onderdeel van het bestemmingsplan wordt. Dit gold al voor beschermde gezichten, straks geldt het voor alle bestemmingsplannen.

Stemming
Een dag na het debat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het bovenstaande wetsvoorstel. De ingediende moties bij het wetgevingsoverleg zijn verworpen. De motie-Klijnsma of herbestemmingsactiviteiten van woningcorporaties onder de huidige Europese regelgeving kunnen blijven behoren tot “diensten van algemeen economisch belang” is aangehouden (kamerstuk 32433, nr. 10). Ook de motie-Van der Ham over een facultatieve lokale meldingsplicht voor bouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten is aangehouden (kamerstuk 32433, nr. 12).

Toezeggingen
Staatssecretaris Zijlstra heeft de volgende toezeggingen gedaan:

?Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer een onderzoek naar de consequenties van de EU-regelgeving voor de woningcorporaties in het kader van de monumentenzorg;
?Voor de zomer zal de staatssecretaris in overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu inzicht geven in de juridische mogelijkheden van het instellen van een facultatieve meldingsplicht binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
?De nieuwe methode van subsidieverstrekking voor monumentenzorg wordt aan de Tweede Kamer voorgelegd. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wens van de Kamer, namelijk een verdeling met meer zekerheid en inzichtelijkheid;
?De evaluatie van de gevolgen van het Verdrag van Malta (archeologie) wordt na de zomer aan de Tweede Kamer gestuurd.

bron: Cultureelerfgoed.nl


Dit nieuwsbericht is van www. de Wro .nl (Wet ruimtelijke ordening)
( http://www.wetruimtelijkeordening.net/news.php?extend.789 )